Skip to main content
+45 69 66 34 54
Jernaldervej 100, 8300 Odder, Denmark
Mon - Fri 08:00 - 16:00

Komplet flåde af 3 stk. Svetruck 25-tons gaffeltrucks til tysk savværk

Gaffeltruckflåden blev leveret og taget i brug i august 2016. De tre SveTruck gaffeltrucks blev grundigt renoveret på vores dedikerede værksted i Hamborg inden leveringen. Kundens krav var fuldt renoveret brugt udstyr i høj kvalitet og med en øjeblikkelig leveringstid. UnikTruck var i stand til at opfylde dette krav, idet alle tre 25 tons SveTruck var på lager.

Alle tre SveTruck-enheder blev leveret i ét stykke af vores egen flåde af lavlastere inklusive instruktion og chaufføruddannelse på stedet.Endnu et eksempel på UnikTrucks store og brede kapacitet og kompetence, når det gælder materialehåndtering med tung kapacitet. Brugt udstyr kan også være førsteklasses udstyr. vi har i mange år specialiseret vores forretning i køb, salg og udlejning af gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet. Og vi handler over hele verden. Vi arbejder meget tæt sammen med de førende mærker inden for løft af tungt udstyr – som Kalmar, Hyster, SveTruck og SMV.

Vi er dog en mærkeuafhængig virksomhed, og som sådan kan vi give dig den bedst mulige vejledning, baseret på dine individuelle behov og krav. Vores udstyr kontrolleres, serviceres og renoveres på vores eget specialværksted, som ligger i Hamburgs frihavn i Tyskland. Vores erfaring og kompetence betyder, at vi kan tilbyde en høj ensartet kvalitet – også på brugt udstyr. vi har løbende mere end 100 gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet på lager til omgående levering eller udlejning. du kan altid se vores lager af enheder i realtid på www.uniktruck.com

Siden 1977 har Svetruck leveret gaffeltrucks og logstackers over hele verden inden for konceptet ægte kvalitetsmaskiner kombineret med banebrydende moderne teknologi. Passionen for at lave ægte kvalitetsmaskiner startede, da Svetrucks grundlæggere udviklede deres første gaffeltrucks i tresserne. Denne passion er stadig meget levende. Nu og i fremtiden vil Svetruck fortsat udvikle nye maskiner ved at kombinere moderne teknologi og ægte viden. SveTruck bygger deres maskiner efter de højeste standarder, ikke efter den laveste pris – virksomheden har altid fokus på kvalitet. Når man taler om gaffeltrucks og effektiv materialehåndtering, som omfatter tunge løft, taler man meget om kvalitet. Når SveTruck taler om materialehåndtering, mener de et komplet koncept, hvor gaffeltrucken spiller en meget vigtig rolle i processen.

Det løbende samarbejde mellem SveTruck og globale kunder skaber et langsigtet forhold og er grundlaget for et kvalitetsprodukt. SveTruck-kvaliteten understreges af virksomhedens overskrift af tillid, styrke og ydeevne:

Tillid

Du kan altid stole på en SveTruck. Deres engagement og støtte går videre. De er til stede til enhver tid og lytter løbende til kundernes oplevelser – de følger op med deres kompetencer og viden. Vores samarbejde er baseret på langsigtet tillid og fremragende maskinpålidelighed. En SveTruck er bygget til at holde – den kører og kører.

Styrke

SveTruck styrer styrken af en SveTruck, tilpasset til dine behov med vores ekspertise. En stærk maskine, der er designet til sit formål. I SveTrucks produktionsanlæg kontrollerer de alle processer fra konstruktion, fremstilling, svejsning, maling og montering ved hjælp af moderne teknikker og udstyr.

Ydelse

Svetruck spiller en vigtig rolle i dine materialehåndteringsoperationer. en Svetruck giver operatøren et fremragende arbejdsmiljø i en komplet maskine, der er designet til sit formål – effektiv materialehåndtering i et hårdt miljø. En velafbalanceret maskine med den rette ydeevne – det er en Svetruck.

Komplette Flotte von 3 Stk. Svetruck 25-Tonnen-Gabelstapler für deutsches Sägewerk

Die Gabelstaplerflotte wurde im August 2016 geliefert und in Betrieb genommen. Die drei SveTruck-Gabelstapler wurden vor der Auslieferung in unserer eigenen Werkstatt in Hamburg gründlich überholt. Die Anforderung des Kunden war vollständig überholte gebrauchte Ausrüstung in hoher Qualität und mit einer sofortigen Lieferzeit. UnikTruck war in der Lage, diese Anforderung zu erfüllen, da alle drei 25 Tonnen SveTruck auf Lager waren.

Alle drei SveTrucks wurden in einem Stück von unserer eigenen Tiefladerflotte geliefert, einschließlich Einweisung und Fahrertraining vor Ort – ein weiteres Beispiel für die große Kapazität und Kompetenz von UnikTruck, wenn es um den Umschlag von schweren Materialien geht. Wir haben uns seit vielen Jahren auf den Kauf, Verkauf und die Vermietung von Schwerlaststaplern und Containerumschlagmaschinen spezialisiert. Und wir handeln weltweit. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden Marken auf dem Gebiet der Schwerlaststapler zusammen – wie Kalmar, Hyster, SveTruck und SMV.

Wir sind jedoch ein markenunabhängiges Unternehmen und als solches können wir Sie bestmöglich beraten, basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen. Unsere Geräte werden in unserer eigenen Fachwerkstatt im Hamburger Freihafen kontrolliert, gewartet und überholt. Durch unsere Erfahrung und Kompetenz können wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität bieten – auch bei gebrauchten Geräten. Wir halten ständig über 100 Schwerlaststapler und Containerumschlaggeräte zur sofortigen Auslieferung oder Vermietung auf Lager. Sie können unseren Lagerbestand jederzeit in Echtzeit unter www.uniktruck.com einsehen.

Seit 1977 liefert Svetruck Gabelstapler und Holzstapler in die ganze Welt, wobei das Konzept von echten Qualitätsmaschinen in Verbindung mit modernster Technologie verfolgt wird. Die Leidenschaft für die Herstellung echter Qualitätsmaschinen begann, als die Gründer von Svetruck in den sechziger Jahren ihre ersten Gabelstapler entwickelten. Diese Leidenschaft ist immer noch sehr lebendig. Jetzt und in Zukunft wird Svetruck weiterhin neue Maschinen entwickeln, indem es moderne Technologie und echtes Wissen kombiniert. SveTruck baut seine Maschinen nach den höchsten Standards, nicht nach dem niedrigsten Preis – das Unternehmen konzentriert sich immer auf die Qualität. Wenn man über Gabelstapler und effizienten Materialtransport spricht, wozu auch Schwerlasttransporte gehören, spricht man viel über Qualität. Wenn SveTruck von Materialtransport spricht, meint man ein komplettes Konzept, in dem der Gabelstapler einen sehr wichtigen Teil des Prozesses spielt.

Die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Svetruck und den weltweiten Kunden baut eine langfristige Beziehung auf und ist die Grundlage für ein Qualitätsprodukt. Die SveTruck-Qualität wird durch die Firmenschlagworte Vertrauen, Stärke und Leistung unterstrichen:

Vertrauen

Einem Svetruck kann man immer vertrauen. Ihr Engagement und ihre Unterstützung gehen noch weiter. Sie sind jederzeit präsent und haben ein offenes Ohr für die Erfahrungen ihrer Kunden – sie setzen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen ein. Unsere Zusammenarbeit basiert auf langfristigem Vertrauen und exzellenter Maschinenzuverlässigkeit. Ein Svetruck ist für die Ewigkeit gebaut – er läuft und läuft…

Stärke

SveTruck kontrolliert die Stärke eines Svetrucks, der mit unserem Fachwissen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Eine starke Maschine, die für ihren Zweck entwickelt wurde. In der Produktionsstätte von SveTruck werden alle Prozesse von der Konstruktion über die Fertigung, das Schweißen, die Lackierung und die Montage mit modernen Techniken und Geräten kontrolliert.

Leistung

Ein Svetruck bietet dem Bediener eine hervorragende Arbeitsumgebung in einer kompletten Maschine, die für ihren Zweck entwickelt wurde – effektiven Materialtransport in einer schwierigen Umgebung. Eine gut ausbalancierte Maschine mit der richtigen Leistung – das ist ein Svetruck.

Komplett flotta med 3 st. Svetruck 25-tons gaffeltruckar till tyskt sågverk

Gaffeltruckarna levererades och togs i bruk i augusti 2016. De tre SveTruck-truckarna renoverades grundligt i vår särskilda verkstad i Hamburg före leverans. Kundens krav var helt renoverad begagnad utrustning av hög kvalitet och med omedelbar leveranstid. UnikTruck kunde matcha detta krav med alla tre 25-tons SveTruck som fanns i lager.

Alla tre SveTruck-enheterna levererades i ett stycke av vår egen flotta av låglastare, inklusive instruktion och förarutbildning på plats.Ännu ett exempel på den djupa och breda kapaciteten och kompetensen inom UnikTruck när det gäller materialhantering med tung kapacitet. Begagnad utrustning kan också vara förstklassig utrustning.Vi har under många år specialiserat vår verksamhet på inköp, försäljning och uthyrning av gaffeltruckar och containerhanteringsmaskiner med tung kapacitet. Och vi bedriver handel över hela världen. Vi har ett mycket nära samarbete med de ledande märkena inom lyft av tung utrustning – som Kalmar, Hyster, SveTruck och SMV.

Vi är dock ett märkesoberoende företag och som sådant kan vi ge dig bästa möjliga vägledning utifrån dina individuella behov och krav. Vår utrustning kontrolleras, underhålls och renoveras i vår egen specialiserade verkstad som ligger i Hamburgs frihamn i Tyskland. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda en hög enhetlig kvalitet – även på begagnad utrustning. vi har kontinuerligt mer än 100 gaffeltruckar och containerhanterare med tung kapacitet i lager för omedelbar leverans eller uthyrning. du kan alltid se vårt lager av enheter i realtid på www.uniktruck.com.

Sedan 1977 har Svetruck levererat gaffeltruckar och logstackers över hela världen inom konceptet äkta kvalitetsmaskiner i kombination med spjutspets av modern teknik. Passionen för att tillverka genuina kvalitetsmaskiner började när Svetrucks grundare utvecklade sina första gaffeltruckar på sextiotalet. Denna passion är fortfarande mycket levande. Nu och i framtiden kommer Svetruck att fortsätta att utveckla nya maskiner genom att kombinera modern teknik och genuin kunskap. SveTruck bygger sina maskiner enligt högsta standard, inte till lägsta pris – företaget fokuserar alltid på kvalitet. När man talar om gaffeltruckar och effektiv materialhantering, vilket inkluderar tunga lyft, talar man mycket om kvalitet. När SveTruck talar om materialhantering menar de ett komplett koncept där gaffeltrucken spelar en mycket viktig roll i processen.

Det kontinuerliga samarbetet mellan Svetruck och globala kunder bygger en långsiktig relation och är grunden för en kvalitetsprodukt. SveTruck-kvaliteten understryks av företagets ledord: förtroende, styrka och prestanda:

Förtroende

Du kan alltid lita på en Svetruck. Deras engagemang och stöd går längre. De är närvarande hela tiden och lyssnar kontinuerligt på kundernas upplevelser – de följer upp med sin kompetens och kunskap. Vårt samarbete bygger på långsiktigt förtroende och utmärkt maskintillförlitlighet. En Svetruck är byggd för att hålla – den går och går…

Styrka

SveTruck kontrollerar styrkan hos en Svetruck, anpassad för dina behov med vår expertis. En stark maskin utformad för sitt ändamål. I SveTrucks tillverkningsanläggning kontrollerar man alla processer från konstruktion, tillverkning, svetsning, målning och montering med hjälp av modern teknik och utrustning.

Prestanda

Svetruck spelar en viktig roll i din materialhanteringsverksamhet. en Svetruck ger föraren en utmärkt arbetsmiljö i en komplett maskin som är utformad för sitt ändamål – effektiv materialhantering i en tuff miljö. En välbalanserad maskin med rätt prestanda – det är en Svetruck.

Complete fleet of 3 pcs. Svetruck 25-ton forklifts for german sawmill

The forklift fleet was delivered and put into operation in August 2016. The three SveTruck forklifts were refurbished thoroughly in our dedicated workshop in Hamburg before delivery. The requirement of the customer was fully refurbished second-hand equipment in high quality and with an immediate delivery time. UnikTruck was able to match this requirement with all three 25 ton SveTruck being in stock.

All three SveTruck units were delivered in one piece by our own fleet of low-loaders including on-site instruction and driver training.Yet another example of the deep and wide capacity and competence within UnikTruck, when it comes to heavy capacity materials-handling. Second-hand equipment can also be first-class equipment.We have for many years specialized our business in the purchase, sale and rental of heavy capacity forklifts and container-handling machines. And we transact all over the world. We work very closely with the leading brands in the field of heavy-equipment lifting – like Kalmar, Hyster, SveTruck and SMV.

We are, however, a brand-independent company and as such we can give you the best possible guidance, based on your individual needs and requirements. Our equipment is controlled, serviced and refurbished in our own specialized workshop located within the Freeport of Hamburg, Germany. Our experience and competence mean that we can offer a high uniform quality – also on pre-owned equipment.We continuously keep more than 100 heavy capacity forklifts and container-handlers in stock for immediate delivery or rental.You can always see our stock of units in real-time at www.uniktruck.com

Since 1977, Svetruck has delivered forklifts and logstackers all over the world within the concept of genuine quality machines combined with cutting edge of modern technology. The passion for making genuine quality machines started when the founders of Svetruck developed their first forklifts in the sixties. This passion is still very much alive. Now and in the future, Svetruck will continue to develop new machines by combining modern technology and genuine knowledge. SveTruck builds their machines to the highest standards, not to the lowest price – the company is always focused on quality. When talking about forklifts and efficient material handling, which includes heavy lifts, one speaks much about quality. When SveTruck speaks about material handling they mean a complete concept in which the forklift plays a very important part of the process.

The continuous co-operation between Svetruck and global customers build a long term relationship and is the foundation for a quality product. The SveTruck quality is underlined by the company’s headline of trust, strength and performance: TrustYou can always trust a Svetruck. Their commitment and support go further. They are present at all times, continuously listening to customer experiences – they follow up with their skills and knowledge. Our co-operation is based upon long term trust and excellent machine reliability. A Svetruck is built to last – it runs and runs…

Strength

SveTruck controls the strength of a Svetruck, customized for your needs with our expertise. A strong machine designed for its purpose. In the SveTruck manufacturing plant they control all of the processes from construction, fabrication, welding, painting and assembly using modern techniques and equipment.

Performance

Svetruck plays an important role in your material handling operations.A Svetruck gives the operator an excellent operating environment in a complete machine designed for its purpose – effective material handling in a tough environment. A well-balanced machine with the right performance – that is a Svetruck.